ചോദ്യം

അവളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലും രണ്ടു ദിവസം പ്രായമുള്ളൊരു ഒരു പ്രണയം തുടിച്ചു തുടങ്ങിരുന്നു…. അവന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ജന്മമെടുത്തൊരു പ്രണയം….48 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവളുടെ സിരകളിൽ നൂറു താരാട്ടു പാട്ടുകൾക്ക് ഈണം രചിച്ചൊരു പ്രണയം…അവളുടെ മോഹങ്ങളിൽ ആ പ്രണയത്തെ താലോലിക്കാൻ ഒരു താലി തോട്ടിലും അങ്ങനെ ആടി തുടങ്ങി…. ഒടുവിൽ ജാതകമെന്ന മരുന്നിന്റെ വീര്യത്തിൽ ആ പ്രണയം രക്തത്തിന്റെ ഗന്ധമുള്ള കണ്ണുനീർ തുള്ളികളിലൂടെ അലസി പോയി……എന്നിട്ട് നോവിൽ വെന്തു മരിക്കാറായ പുഞ്ചിരി കലർത്തി അവളുടെ ഒരു ചോദ്യവും “ആഹ ഇതും എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ഭവാനേ?”

Published by Akshaya Thulasi

✳️ Literature Student ✳️From USA ( United Streets of Arackal)  ✳️Indian  ✳️Malayalee ✳️Kollam district # kottarakara  ✳️ Pet name : Thumbi ✳️ Become 20 on 20 August 2018. Akshaya Thulasi is a 20 years old English literature Student from Kerala, India. Currently, she is doing her master's in English language & Literature at Indira Gandhi national open university. At the same time, she has been working as a English Content Writer in a digital marketing company in Kerala named WEBINNOVATES

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: